Моля, запознайте се внимателно с настоящите Общи условия преди да използвате този Уебсайт. С използването на Уебсайта Вие потвърждавате, че сте приели Общите условия. Не използвайте Уебсайта, ако не приемате тези Общи условия.

 

1. Използване на Уебсайта

АЙТОНИКС ЕООД (по-надолу „АЙТОНИКС“) предоставя правото да използване, възпроизвеждане и изтегляне на информация и съдържание от настоящия уебсайт („Уебсайт“) единствено за Ваша собствена и нетърговска употреба. Забранена е промяната и възпроизвеждането на съдържанието на настоящия Уебсайт, както и използването и/или разпространението им за каквито и да е обществени или търговски цели без изричното съгласие на АЙТОНИКС.

2. Обезщетяване

Информацията на този уебсайт се представя като такава, без никаква гаранция по отношение на продаваемостта, пригодността за конкретна цел или ненарушаването на правата върху интелектуалната собственост. Задълженията на АЙТОНИКС по отношение на предлаганите от него продукти и услуги се определят изключително от споразуменията, съгласно които те са доставени или предлагани и нищо на този Уебсайт не може да се счита за изменение на такива споразумения. АЙТОНИКС не дава никакви гаранции по отношение на коректността и пълнотата на съдържанието, материалите, софтуера или услугите на този сайт. АЙТОНИКС може по всяко време, без предупреждение, да прави промени в съдържанието, функционалностите или услугите на този сайт или в обявените на него продукти, цени и наличности.

 

3. Регистрация в уебсайта

3.1 Настоящите Общи условия уреждат използването на този Уебсайт и всички поръчки и споразумения, направени между АЙТОНИКС и насрещната страна, която се нарича по-нататък „Клиент“. Вие се задължавате да предоставяте на Уебсайта само актуална, вярна и незаблуждаваща информация. В случай на несъответствие причинените на АЙТОНИКС вреди се обезщетяват от Клиента. Последният е длъжен да следи и организира своевременното актуализиране на данните, които са попълнени при регистрацията му. 3.2 Този Уебсайт не е предназначен да бъде използван от крайни клиенти и затова ползвателите на този Уебсайт не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. 3.3 С използването на този Уебсайт, Вие приемате, че Вашите специфични данни като поръчки, ценови споразумения и плащания ще станат електронно достъпни в профила Ви, в Уебсайта на АЙТОНИКС. Въпреки че се полага най-добрата възможна грижа при влизане (логване) и за сигурността на данните на този Уебсайт, винаги съществува възможност някой да получи без разрешение достъп до тази информация. Чрез създаването на профил в уебсайта и неговото използване, потвърждавате, че сте наясно с този факт и освобождавате от отговорност АЙТОНИКС за всякакви задължения за претърпени вреди в резултат на попадане на Вашата информация, публикувана на този Уебсайт, в недобросъвестни ръце.

 

4. Ограничение на отговорността

АЙТОНИКС или други трети страни, споменати на този Уебсайт, в никакъв случай не носят отговорност за каквито и да било вреди (включително, без ограничение, вреди в резултат на загуба на печалба, загуба на данни или прекъсване на работата) поради използването, невъзможността за използването или за резултатите от използването на този Уебсайт, независимо от дадена гаранция, договор, неправомерни действия или на друго основание и независимо от това дали те са били наясно с възможното настъпване на такава вреда. Ако използването на съдържанието или услугите на този Уебсайт води до необходимост от обслужване, ремонт или поправка на оборудване или корекция на данни, Вие следва да заплатите всички разходи, свързани с това.

 

5. Информация от ползвателя

Всички материали, информация или друга комуникация („Комуникация“), която изпращате или публикувате на този Уебсайт, не се считат за поверителна или защитена от патент. АЙТОНИКС няма задължения по отношение на тази Комуникация. АЙТОНИКС и лицата, определени от АЙТОНИКС имат право да използват Комуникацията и цялата информация в ежедневните си бизнес процеси.

 

6. Прекратяване на регистрация

АЙТОНИКС има право да прекрати всяка съществуваща регистрация на Уебсайта по всяко време, без задължение да уведоми предварително. Регистрацията се прекратява незабавно в случай на нарушение на разпоредба от настоящите Общи условия. В случай на прекратяване на регистрацията на Клиент поетите, но неизпълнени задължения на страните остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

7. Промяна на Общите условия

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от АЙТОНИКС чрез публикуването на новата, редактирана версия на видимо място в Уебсайта. В случай, че не сте съгласни с направените промени, Вие следва незабавно да прекратите използването на Уебсайта. Използването на Уебсайта след като промените са осъществени означава, че Вие се съгласявате с променените Общи условия.[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]